03 Izrada idejnog rješenja

Prije ishođenja uvjeta geodeta treba izraditi geodetski elaborat i proslijediti geodetske podloge arhitekti. Arhitekt projektira idejno rješenje, nakon čije izrade trebate skupiti uvjete od sljedećih ustanova:

 • Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu: Uvjeti priključenja na javnu prometnu površinu-izgradnju kolnog prilaza
 • HAKOM: Posebni uvjeti
 • HEP struja: Uvjeti za priključenje na električnu mrežu
 • HEP plin: Uvjeti za izradu plinskog priključka
 • Vodovod: Uvjeti priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu i Uvjeti priključenja na kanalizaciju

Hrvatske vode: Vodopravni uvjeti
Da bi ishodili sve navedene uvjete, arhitekt vam treba pripremiti za svaku navedenu instituciju idejni projekt uz koji treba napisati zahtjev za izdavanje uvjeta. U praksi vi kao investitor možete osobno odnijeti u institucije idejne projekte i zahtjeve, a isto tako to za vas može odraditi arhitekta. Savjetujemo da u cilju ubrzavanja ishođenja uvjeta ostavite svoj kontakt telefona s napomenom da želite osobno podići uvjete, jer ukoliko ih šalju poštom čekate nekoliko dana svaki uvjet.
Po izradi glavnog projekta od strane arhitekte, on se treba nositi na ovjeru, kod svih nabrojanih institucija koje su izdale uvjete.

Ovjera glavnog projekta

 • Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu: Uvjeti priključenja na javnu prometnu površinu-izgradnju kolnog prilaza. Njihove uvjete nosite u Upravni odjel za urbanizam, koji vam izdaje suglasnost – mišljenje za izgradnju kolnog prilaza. Suglasnost predajete u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu. Koji izdaje dokument: Rješenje o suglasnosti za izgradnju i održavanje kolnog prilaza. Uz rješenje trebate dostaviti Glavni projekt, kako bi vam izdali Potvrdu glavnog projekta
 • HAKOM ovjera Glavni projekt
 • HEP Struja: ovjera Glavnog projekta
 • HEP Plin: ovjera Glavnog projekta
 • Vodovod ovjera Glavnog projekta
 • Napomena Hrvatske vode – ne ovjeravaju Glavni projekt

Nakon prikupljenih potvrda Glavnog projekta vaš predmet je spreman za predaju u Upravni odjel za urbanizam,koji je zadužen za izdavanje građevinske dozvole.

 • Kada Odjel za urbanizam izda građevinsku dozvolu, trebate sačekati 15 dana na pravomoćnost. Možete ubrzati izdavanje pravomoćnosti ukoliko vaši susjedi, koji graniče s vašom parcelom potpišu izjavu o odricanju od žalbe.
 • Kada dobijete pravomoćnu građevinsku dozvolu istu trebate odnijeti u Katastar, koji ju evidentira i prosljeđuje u Zemljišni ured. Nakon toga dobit ćete rješenje
 • Rješenje iz Katastra uz pravomoćnu građevinsku dozvolu i zahtjev za prijavu gradilišta predajete u Ured za urbanizam, koji vam treba napisati prijavu gradilišta.
 • Prije nego počnete izvoditi radove morate imenovati kordinatora na gradilištu za zaštitu na radu (koordinator 2)
  • Trebate izraditi tablu na gradilištu, koja mora sadržavati:
  • naziv i vrsta građevine
  • broj katastarske čestice
  • investitor
  • projektant
  • stručni nadzor
  • građevinska dozvola izdana od
  • klas. oznaka, ur. broj, datum izdavanja i pravomoćnosti
  • datum prijave gradilišta
  • početak građenja

Nakon rješenja da je gradilište prijavljeno treba proći zakonskih 8 dana i tek tada možete početi sa izvođenjem građevinskih radova.
Naša preporuka je da s arhitektom dogovorite izradu izvedbenog projekta, iako on nije potreban za ishođenje građevinske dozvole i buduću izgradnju kuće.

Sva prava na tekst i fotografije pridržana ©