05 Etape gradnje kuće od drveta i slame

U nastavku dajemo savjete za gradnju kuće od drveta i slame, a sve u cilju ishođenja uporabne dozvole. Na početku izgradnje objekta kao investitor trebate voditi računa o:

 1. Imenovanju ovlaštenog nadzornog inženjera – najčešći odabir je projektant za tzv. projektantski nadzor ali može i bilo koji drugi ovlašteni projektant kao krovni nadzor za sve vrste radova: građevinsko-obrtničke, strojarske, vodovoda i odvodnje te elektro radove
 2. Odabiru izvođača radova upisanog u Registar – izvođača radova koji ima iskustava u izvođenju upravo one vrste radova koja je vama potrebna, jer  vam treba ispostaviti ne samo račun, nego prema ZOG-u i  sve izjave o svojstvima za ugrađene materijale. Građevinska dokumentacija i pripadajuće izjave o svojstvima za ugrađene materijale potrebni su kako bi na temelju glavnog  izvješća krovnog nadzornog inženjera zatražili uporabnu dozvolu.
 3. Imenovanju voditelja građenja (odabranog od strane odabranog izvođača radova) koji osigurava potrebnu dokumentaciju o građenju i organizira radove i gradilište (građevinski dnevnik, građevinska knjigu, ispitivanja i zapisnike,  izjave o svojstvima materijala, jamstvene listove za uređaje i dr.)
 4. Prijavi početka građenja – Zahtjev se podnosi Upravnim odjelu za urbanizam na temelju pravomoćne građevinske dozvole)
 5. Odabiru geodete
 • Geodeta izrađuje elaborat kolčenja gradilišta (najmanje jedan dan prije početka građenja) od strane ovlaštenog geodete, koji nam je izlaskom na građevinsko zemljište označio visine i dimenzije građevine na tlu
 • Geodeta treba pregledati tlo prilikom iskopa temelja i dostaviti podatke za isto (upis u građevinski dnevnik)
 • Geodetu pozivamo i nakon polaganja instalacija u tlu zbog izrade geodetskog snimka izvedenog stanja. Za tehnički pregled mora ishoditi i priložiti  geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja za izgrađeni vodoopskrbni cjevovod, koji je ovjeren od katastarskog ureda.

GRAĐEVINSKI RADOVI

I  etapa – ZEMLJANI RADOVI

Zemljani radovi započinju izradom nanosne skele, uklanjanjem gornjeg sloja humusa iza čega slijedi iskop temelja.

Temelji su koncipirani kao temeljne trake 30/100 cm u zemlji a iznad njih AB temeljna greda dimenzija 30/40cm, kako bi objekt odigli od tla zbog atmosferskih voda.

Proučavanjem literature i tekstova na internetu uočili smo da se temelji izvode mimo pravila struke  (plitki, nedovoljnih dimenzija), iz čega je vidljivo da ljudi koji su gradili objekte nisu konzultirali stručno osoblje (statičare), niti poznaju osnovne elemente gradnje. Zato svima koji čitate ovaj članak preporučamo da konzultirate stručnjake, odnosno da vam ovlašteni ured za projektiranje izradi građevinsku dokumentaciju.

Svi iskopi trebaju biti do kote zdravog tla, bez primjesa otpadnog materijala. Budući je naša građevinska parcela djelomično pjeskovito tlo, preporuka projektanta je da se kao razdjelni sloj na svim kontaktima postojećeg tla i nove kamene podloge postavi geotekstil koji je ujedno i ojačanje temeljne podloge.

Napomene:

 • kod iskopa temelja bitno je obratiti pažnju na izvođača radova i njegovu stručnost, kako bi temelje iskopao pravilno i u predviđenim dimenzijama, da kasnije ne bi došlo do povećanja troškova prilikom betoniranja temelja.
 • Također, dok vam je mehanizacija za iskope na gradilištu preporučamo iskopati i sve ostale iskope potrebne za instalacije, kao što su priključci vode i kanalizacije.

IV etapa ARMIRAČKI  RADOVI

Za armiranje konstruktivnih elemenata koristi se propisana armatura B500B, koja zadovoljava niz normi HREN EN 10080 i ostale norme na koje upućuje TPGK. Za svu ugrađenu armaturu pribavili smo certificiranu dokumentaciju. Armaturu smo izvodili na temelju projekta armature, a nakon postavljene armature, prije izvođenja AB radova, nadzorni inženjer je dužan pregledati izvedene radove i iste upisati u građevinski dnevnik.

AB ploču smo betonirali betonom C30/37, razred izloženosti XF1 i otpornost na smrzavanje M100. U konačnici smo dobili da je AB ploča debljine 12cm povezana sa temeljnom gredom.

Napomena: Glede instalacija, osim gromobranskih traka i kanalizacijskih cijevi, predlažemo da ostavite prodore za struju, internet i ostale instalacije kako bi vam u konačnici bilo lakše postavljati instalacije, a paralelno uštedjet ćete jer ćete izbjeći naknadno  probijanje prodora i zatvaranja istih.

Zaključak: Mnogi postavljaju pitanje koliko iznosi cijena gradnje kuće od drveta i slame. Međutim, nezahvalno je o tome govoriti, jer je dosadašnja praksa pokazala da se pri gradnji mogu koristiti ne samo različite vrste materijala, već i  više različitih izvođača (nap. koji nude povoljnije jedinične cijene, premda je tada teže uskladiti rad svih sudionika u građenju).

Također, troškovi izgradnje variraju ovisno o projektnom zadatku, funkciji objekta, te uvjetima koje isti treba zadovoljiti u cilju zadovoljenja potreba krajnjeg korisnika (vs. u časopisima i na internetu postoje različite informacije). Naše nam je iskustvo pokazalo, da je sa ovom IV etapom gradnje, cijena izgradnje kuće od drveta i slame 1.200,00 kn/m2 (bez PDV-a po m2 bruto površine).

Sva prava na tekst i fotografije pridržana ©

II etapa – BETONSKI I AB RADOVI

Nakon iskopa temelja iste smo betonirali betonom marke C25/30 (u zemlji), razred izloženosti XC2. Dubina temelja je minimum 0,80 cm (radi smrzavanja) računajući od najniže kote zatečenog terena.

Napomena: Beton smo naručili od tvrtke koja se bavi proizvodnjom betona i od koje smo ujedno dobili službenu dokumentaciju za kvalitetu betona prije ugradnje. Također, uzeli smo probne uzorke  betona nakon ugradnje, koje smo ispitali kod ovlaštene tvrtke.

III etapa – TESARSKI RADOVI

U drugoj etapi izrade temelja (AB temeljna greda) izradili smo drvenu oplatu. Drvenu oplatu smo radili jer u jednom dijelu imamo tzv. izgubljenu oplatu (zbog postave HI Mapei Mapeproof ispod AB temeljne grede i ploče).

Napomena: u sklopu radova izrade oplata i AB radova predlažemo odmah odraditi i okna za vodovod i kanalizaciju, kako ih naknadno ne bi morali izrađivati.

Budući će naš dom biti od drveta i slame vrlo je bitno odraditi kvalitetnu hidroizolaciju. Tvrtka STUDIO8 d.o.o. ujedno se bavi i novim tehnologijama u građevinarstvu. U suradnji s tehničkom službom odlučili smo prihvatiti prijedlog i primijeniti betonitnu hidroizolaciju temelja. Betonitna hidroizolacija je neotrovna.  Glinene granulice, koje se nalaze između dvije vrste geotekstila, u kontaktu s vodom povećavaju volumen i na taj način integriraju se s betonom i stvaraju vodonepropusnu branu. Primjenjuju se na način da se oplata obloži sa unutrašnje strane prije samog izvođenja radova betoniranja. Na taj način je temelj sa svih strana hidroizoliran i ne dozvoljava prodor vode tzv. kapilarnoj vlazi dopiranje do budućeg zida od slame, te poda.

Prostor između drvene oplate nadtemeljnog zida ispunili smo kamenom tucanikom i slojem šljunka, koje smo dobro nabili vibro pločom, te smo na taj način  dobili  idealnu podlogu za postavljanje betonitne  hidroizolacije, prije ugadnje AB ploče.

Napomene:      

 • cijena ugrađene betonitne hidroizolacije je znatno veća nego cijena standardne  hidroizolacije (npr.GV3)
 • isporuka je u velikim balama (cca 300 kg), koje otežavaju manipulaciju
 • nakon skidanja oplate, s vanjske strane temelja vidljiv je geotekstil, detalj koji estetski nezadovoljava standard, a kao rješenje predlažemo žbukanje

Pri gradnji kuće od drveta i slame u odnosu na standardno uobičajenu gradnju obiteljskih kuća, potrebno je posebnu pozornost dati hidroizolaciji, koja je ključan faktor u sprječavanju kasnijih mogućih problema.